تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - خون مردم اروپا رنگین تر از مردم مسلمان ..
فقط مدعیان حقوق بشر بدانید .. 
فقط ایرانی های عشق فرنگ بدانند .. 

از دید سردمداران اروپا مسلمانان جایگاهی ندارند چه شیعه و چه سنی بلکه منافعشان ایجاب می کند بین این دو اختلاف باشد تا یکی دیگری را نابود و در آخر ضربه به همه مسلمین جهان .. 

لذا کشته شدن مردم فرانسه تازه اون هم چاقویی که به دسته خودش نیز رحم نکرده بود .. 
ما متاثریم ولی جامعه حهانی بداند 

همانقدر که برای مردم سوریه و لبنان و غزه و بیروت ناراحتیم برای مردم فرانسه هم ناراحتیم که چوب سیاست کثیفتان را می خورند .. 
ناراتحتیم .. 
اری .. 
ناراحت .. 

آشی که سردمداران فرانسه برای مردم خود بار کذاشته بود .. 
و میل کردند .. به سختی .. و با ناراحتی .. 
خدا انتقام این کشت هها را از مسببین این جریان ها بگیرید .. 

همراهی با امریکا یعنی این ..