تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - /القاب زیبای حضرت زینب (س)/ هدیه در روز وفات بشهادت گونه ی بی

خانم جان جونم فداتون... آخ بمیرم به خدا دیگه روضه نمی خواد.. موها سفید میشه اگه به حقیقت مصیبت دختر علی پی ببریم ...
..


عالمه غیر معلمه : داناى نیاموخته .

فهمه غیر مفهمه : فهمیده بى آموزگار.

کعبه الرزایا: قبله رنجها.

نائبه الزهراء: جانشین و نماینده حضرت زهرا (س ).

نائبه الحسین : جانشین و نماینده حضرت حسین (ع ).

ملیکه الدنیا: ملکه جان ، شهبانوى گیتى .

عقیله النساء: خردمند بانوان .

عدیله الخامس من اهل الکساء: همتاى پنجمین نفر از اهل کساء.

شریکه الشهید: انباز شهید.

کفیله السجاد: سرپرست حضرت سجاد.

ناموس رواق العظمه : ناموس حریم عظمت و کبریایى .

سیه العقائل : بانوى بانوان خردمند.

سر ابیها: راز پدرش على (ع ).

سلاله الولایه : فشرده و خلاصه و چکیده ولایت .

ولیده الفصاحه : زاده شیوا سخنى .

شقیقه الحسن : دلسوز و غمخوار حضرت حسن (ع ).

عقیلى خدر الرساله : خردمند پرده نشینان رسالت .

بلیغه : سخنور رسا.

فصیحه : سخنور گویا.

صدیقه الصغرى : راستگوى کوچک (در مقابل صدیقه کبرى ).

الموثقه : بانوى مورد اطمینان .

الفاضله : بانوى با فضیلت .

الکامله : بانوى تام و کامل .

عابده آل على : پارساى خاندان على.

عقلیه الوحى : بانوى خردمند وحى.

شمسه قلاده الجلاله : خورشید منظومه بزرگوارى و شکوه .

نجمه سماء النباله : ستاره آسمان شرف و کرامت .

المعصومه الصغرى : پاک و مطهره کوچک .

قرینه النوائب : همدم و همراه ناگوارى ها.

محبوبه المصطفى : مورد محبت و محبوب حضرت رسول (ص ).

قره عین المرتضى : نور چشم حضرت على (ع ).

عقیله النبوه : بانوى خردمند پیامبرى .

قبله البرایا: کعبه آفریدگان .

باب حطه الخطایا: دروازه آمرزش گناهان .

حفره على و فاطمه : مرکز جمع آورى دوستى و محبت على (ع ) و فاطمه (س ).

بطله کربلاء: قهرمان کربلا.

عظیمه بلواها: بانویى که امتحانش بس بزرگ بود.

عقلیه القریش : بانوى خردمند از قریش .

الباکیه : بانوى گریان .

سلیله الزهراء: چکیده و خلاصه حضرت زهرا (س ).

امنیه الله : امانت دار الهى .

آیه من آیات الله : نشانى از نشانه هاى خداوند.

مظلومه وحیده : ستمدیده بى کس

شهادت حضرت زینب سلام وعلیها تسلیت.