تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - فقط بگو استخون دستهای بابام کجاست ؟

این مطلب رو نخون ...
تبعاتی داره ...
یه هوئی می ریزی به هم .. ولش کن .. نثار شهدا یه صلوات بفرست برو ..
مطلب رو بی خیال شو ... خودم رو ریخته به هم ...
یا زهرا .. چی کشیدن این دخترهای شهید مادرهای شهید . همسران هشید .. فرزندان شهید ...

...

و اما مطلبم ... :
تقدیم به روح همه شهدایی که با رمز یا زهرا با صورت رو زمین افتادن و از ناحیه پهلو تیر خوردند ....

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍ ﻣﻴﮕﻔﺖ :
ﭘﻴﮑﺮ ﺷﻬﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻴﻊ ﻣﻲ ﺑﺮﺩﻥ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺧﺮﻡ آﺑﺎﺩ ﺩﻳﺪﻡ ﺟﻠﻮ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻳﻠﻲ ﻫﺎ ﺷﻠﻮﻍ ﺷﺪﻩ ، ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺟﻠﻮ ﺩﻳﺪﻡ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺟﻠﻮ ﺗﺮﻳﻠﻲ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﻴﺪﻩ ،
ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﻲ ﺷﺪﻩ ؟
ﮔﻔﺘﻦ : ﻫﻴﭽﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮخانم ﺍﺳﻢ ﺑﺎﺑﺎﺷو ﺭﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮﺗﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻣو ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻧﻤﻴﺰﺍﺭﻡ ﺭﺩ بشین.
گفت ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻴﻮﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺑﺎﻣو ﺑﺒﻴﻨﻢ .

ﺗﺎﺑﻮﺗو ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﺮﭼﻤوﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﻳﻪ ﮐﻔﻦ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻡ ﺳﻪ ﭼﺎﺭﺗﺎ ﺗﻴﮑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ ، ﻫﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻣﻴﻤﺎﻟﻴﺪ ﻫﻲ ﻣﻴﮕﻔﺖ : ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ،

ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺩﻳﺪﻡ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﻮﻥ ﻣﻴﺪﻩ

ﮔﻔﺘﻢ ؛ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺴﻪ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺮیم ...
ﮔﻔﺖ : ﺗﻮﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﺑذﺍﺭ ﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺑﮑﻨﻢ ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮕﻮ ،
ﮔﻔﺖ : ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻳﺪ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮐﺪﻭﻣﻪ؟
ﻣﻴﮕﻔﺖ ؛ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺕ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﭼﻪ ﮐﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ،

ﻣﻴﮕﻔﺖ ؛ ﮐﺎﺭﻱ ﮐﺮد ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺯﻣﺎن رو ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ،

ﻣﻴﮕﻪ ؛ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﺩﺳﺖﺑﺎﺑﺎﺷﻮ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺖ ، ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﺳﺮﺵ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻳﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺳﺖ ﺑﮑﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ...

شادی ارواح طیبه شهداء
صلوات