تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - ژاپن پیشرفته !!! بخوانید تا بدانید و قدر ایران اسلامی و سربلند رو بدونیم

ایران مرگ بر امریکا میگوید اما ....

کسانی که ادعا میکنند ژاپن چرا پیشرفته هست اما ما نه باید گفت آنها عزت و شرف و کشور و.... خود را داده اند اما
ایران هیچ کدام از این ها را نداده است و روی پای خود ایستاده است.
پس همه باهم یک صدا میگوییم مرگــــــــــــــ بـــــــــــــــــر آمریکــــــــــــــــــا