تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - وقتی با زبان و چشم گناه کنی ... باید همیشه بگی ؟

خـــــــدایــا اشکهایم سـرازیــر نمی شوند

                        می شود در چشم هایم فوتـــــ کنی ؟

                                                 غبـــارِ نشستـــه روی دلم،

                              بدجور سنگینی می کند...